Iron Law Õigusbüroo

Iga juriidiline situatsioon on unikaalne ja kordumatu, kuigi vahest võib tekkida mulje, et tegemist on tüüpolukorraga, siis see on eksitav… Seaduseid muudetakse ning täiendatakse pidevalt. Seega on oluline ennast pidevalt täiendada ja hoida kursis õigusmaastikul toimuvaga.
Küsi alati nõu kogenud juristilt!

Büroo pakub juriidilist nõustamist järgmistes õiguse valdkondades:

  • lepingu- ja võlaõigus;
  • asjaõigus;
  • perekonnaõigus;
  • pärimisõigus;
  • perekonnaõigus;
  • tööõigus;
  • rahvastiku- ja migratsiooniõigus;
  • haldusmenetlus, karistusõigus, väärteomenetlus  ja kriminaalmenetlus;
  • maksuõigus,
  • äriõigus, finantsõigus, firmade omandamine ja ühendamine, load ja litsentsid, AML ja muud teenused.
Iga juriidiline situatsioon on unikaalne, esmase konsultatsiooni raames hinnatakse võimelikke lahendusi ja tutvustatakse edasist perspektiivi probleemi lahendamisel. Lisaks palutakse esitada vajaminevaid tõendeid ja dokumente.
Internetis on küll olemas palju informatsiooni ning mitmeid lepingute näidised, kuid neid ei saa usaldada 100%, kuna nendes ei pruugi kajastuda just kliendile vajalikkud punktid või nõuanded. Kahjuks aga inimesed üsna palju kasutavad näidislepinguid internetist, seejuures süvenemata sisusse, allkirjastavad need ning siit saavadki alguse paljud kulukad tsiviilvaidlused. Seega, enne lepingu sõlmimist, tuleb lasta leping üle vaadata juristil, kes kõrvaldab lepingust vead ja annab nõu, et leping tagaks kliendi õigused ja kohustused vastavalt seadustele.
Kui omavahelistest läbirääkimistest ja kokkuleppe leidmisest pole abi olnud, võite kaasata juristid või advokaadid. Nad tunnevad õigussüsteemi üksikasjalikult, aitavad kaitsta teie huve ning leida vajalikke kompromisse. Lisaks võite teise osapoolega kokku leppida vaidluse kohtuvälise lahendamise kas lepitusmenetlusega või vahekohtus.Erinevalt avalikust üldkohtumenetlusest on vaidluse lahendamine lepituse korras või vahekohtus kinnine ja konfidentsiaalne, menetlus on kiirem.
Seega, pooltel on võimalik rahumeelselt probleemi lahendada kohtuväliselt ja saavutada  kompromissi,  selleks on vaja  kolmandat isikut ehk lepitajat, kes kõrvalt näeb võimalikke vaidluse lahendusi. Lepitaja on pooltevaheline läbirääkija, kes õige lähenemisega võib lahendada vaidluse.
Igaüks saab ennast küll kohtus kaitsta, kuid paljude jaoks osutub see ikkagi keeruliseks. Tavaliselt inimene kohtuistungil võib närvi minna ning unustada tähtsad asjaolud ning faktid,  seega juristi kohalolu on vajalik. Paljudel ei ole aega ega tahtmist kohtuistungil käia, seega on hea, kui saab saata enda eest esindaja.
Kohus nõuab, et kohtule esitatavates dokumentides oleks täidetud vormilised nõuded. Kohtu dokumentides peavad olema täpselt, lühidalt ning selgelt välja toodud seisukohad, et oleks loogiline ning põhjendatud tõendite kogum. Eeltooduga tegelebki jurist, kes teie eest seda teeb.
Aadressi- ja kontaktisiku teenuse osutamine mitte residentidele. Õigusbüroo omab litsentsi nr. FIU000169 juriidilise aadressi pakkumiseks, usaldusfondide ja äriühingute teenindamiseks ning juhtimiseks.